Bygningsarbeider på skolens nabotomter

De fleste av dere har sikkert registrert at det skal bygges leiligheter på nabotomtene våre. Byggearbeidene vil gå over flere år, og vi vil gjennom hele prosessen være i dialog med byggansvarlige.

Det er etablert en gangtunnel mellom byggeplassene på lillo gård og i Nycoveien som skal sørge for sikker skolevei for elever og foresatte som bruker denne gangveien fra Sandakerveien/Nycoveien 

Infoskriv Nycoveien 2:

Rivningsarbeid på Nyegaardskvartalet er i gang , og skal i utgangspunktet ikke berøre skolen.

Status på rivearbeidene i Nycoveien 2:

Rivearbeidene går fremover som planlagt.

I desember vil vi starte riving av siste blokka ( B- blokka ). I den forbindelse vil gangtunnelen bli flyttet tilbake mot AF sitt prosjekt. Gangtunnelen vil bli forlenget, men
det lar seg imidlertid ikke gjøre å flytte den så langt at den står utenfor sikkerhetssonen når de øverste etasjene rives.

Det kan derfor i perioder bli aktuelt å stenge gangtunnelen og lede gangtrafikken rundt vårt prosjekt. Dette vil de prøve å holde utenfor når elevene kommer (07.30-09.00) og forlater skolen (13.30-16.45).

Før eventuell stengning vil vi komme tilbake med nærmere varsel.

Om dere har noen spørsmål knyttet til arbeidet kan dere ta kontakt med skolen.

Infoskriv Lillo Gård:

Infoskriv nr. 7 - 2017

Til berørte naboer av byggeprosjektet Lillo Gård.

Fremdriften går som planlagt på Lillo Gård.

Det er høst på gården og vinteren nærmer seg med stormskritt. Det er full drift på Felt B og felt A er i gang med å fjerne masser på tomta.

Litt om fremdrift på tomta (Se vedlagt revidert faseplan og illustrasjonsplan for referanse):

Felt B (Nærmest Sandakerveien):

Hus 1: støp av vegger etasje 2 pågår.
Hus 2: støp av Dekker over kjeller- og messaninetasje pågår
Kjeller hus 3 og 4: støpt hovedparten av dekke over kjellertasje U1. Garasjerampe U2-U1-1 etasje er støpt.

Tilbakefylling rundt hele B2 feltet er 3/4 ferdig.

Fremdrift påfølgende måned:

Hus 1: Betongarbeider: dekke over 4 etasje støpes rundt 20 oktober
Hus 2: Betongarbeider: Dekke over 4 etasje påbegynnes rundt 20 oktober. Grunnarbeider: Tilbakefylling av nordgavel, samt mulig påkobling av vann og spillvann til B2- feltet.
Kjeller hus 3 og 4: Betongarbeider: Dekke over kjelleretasje U1 ferdigstilles. Rullebånd heises inn i uke 43. Tilbakefylling langside Hus 3 ferdigstilles. Arbeider med dekke over 1 etg Hus 3 og Hus 4 Øst pågår til 20 oktober.

Felt A:

  • Oppstart graving/bortkjøring av masser bygg A-B ble igangssatt 9.10.17. Dette pågår i ca 14 dager.
  • Oppstart sprengningsarbeider ca 24.10.17. Vi informerer nærmere om planlagt fremdrift og tidsplan for sprenging et par dager forut for igangssetting.
  • Oppstart graving/ bortkjøring av masser på bygg C-D fortsetter videre til ca 27.10.17.
  • Sprenging for bygg C-D oppstart ca 20.11.17 og frem mot Jul.
  • Første tårnkran for bygg A-B reises nov-Des
  • Støpe sjaktpilarer/heisgruber tidlig i nov
  • Klatring av sjakter ( Betong) på bygg A-B oppstart i slutten av nov.
  • Etablering av mannskapsrigg 01.12.2017

Det er en egen prosess med bymiljøetaten hva gjelder å få godkjent plassering av mannskapsrigg og kontorrigg for felt A. Vi kommer tilbake med informasjon når ny riggplan er omforent og godkjent. Vi vet at det er flere av våre naboer, som har reagert på at det skal komme enda flere brakkerigger på området. Vi søker å ta mest mulig hensyn til dette.

Som dere ser så skal vi snart i gang med sprengingsarbeider. Vi kommer tilbake med mer info om dette et par dager forut for oppstart.

Vi forholder oss fortsatt til tidligere nevnte arbeidstider.

Vi jobber jevnlig med bekjempelse av støv med rutiner som nevnt tidligere.

Vi ber dere om å ta kontakt hvis det er noe dere lurer på!