Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen er en årlig nettundersøkelse utarbeidet av Utdanningsdirektoratet for foresatte med skolebarn under 18 år. Foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 få invitasjon til å delta. Undersøkelsen sendes til kun én foresatt per barn. Det er altså ikke alle foresatte som får den tilsendt.

I år ble foreldreundersøkelsen gjennomført i Osloskolen mellom 15. mars til 21. april 2017. 

Undersøkelsen handler først og fremst om de foresattes oppfatning av sitt barns trygghet og trivsel, det vil si det psykososiale miljøet. Andre viktige tema er støtte fra lærer, og samarbeidet mellom skolen og hjemmet om barns faglige og sosiale utvikling.

Resultater 2017

Fernanda Nissen skole resultater foreldreundersøkelsen 2017

Resultatene for 2017 viser at:

  • foreldrene i Osloskolen i stor grad (93 prosent) opplever at deres barn trives på skolen og har medelever å være sammen med i friminuttene.
  • foreldrene er i stor grad (89 prosent) fornøyd med den støtten barnet får fra lærerne.
  • foreldrene mener i stor grad (81 prosent) at de ansatte på skolen bidrar til et trygt skolemiljø.
  • 9 prosent av foreldrene er helt eller litt uenige i at skolen håndterer mobbing på en god måte.
  • foreldrene mener at kommunikasjonen mellom hjem og skole er god (86 prosent), men at deres kjennskap til egne rettigheter og plikter bør styrkes, for eksempel klageadgang.


Les mer om foreldreundersøkelsen 2017