Skoledagen under Covid-19

Hold avstand, vask hendene

Fernanda Nissen skole følger alle nasjonale og kommunale råd når det kommer til smittevern og oppfølging på skolen. I tillegg rådfører vi oss med bydelsoverlegen i enkelte tilfeller.

Smitteveileder

Vi bruker Utdanningsdirektoretatet sin veileder om smittevern for skoletrinn 1.–7. trinn under covid-19 utbruddet 2020. I denne veilederen beskrives det tre nivåer, grønt, gult og rødt nivå. Vi har per nå vært på gult og rødt nivå. Under har tatt ut et utrdag fra veielderen.

Gult nivå

På gult nivå organiseres kohorter slik:

 • Klassen regnes som en kohort.
 • For baseskoler bør elevene deles inn i grupper tilsvarende størrelsen på en vanlig klasse.
 • Ansatte kan veksle mellom ulike kohorter for gjennomføring av vanlig undervisning.
 • Kohortene kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter). Kohortene kan imidlertid oppholde seg i samme rom over lengre tid, forutsatt at det er minimum to meters avstand mellom dem hele tiden.
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
 • SFO bør organiseres gruppevis for fortsatt å begrense antall kontakter totalt. Avhengig av antall elever kan dette gjøres ved å opprettholde kohortene, inndeling i andre grupper eller organisere trinnvis.

Rødt nivå

På rødt nivå organiseres kohorter slik:

 • Etablere mindre kohorter: Størrelsen tar utgangspunkt i forholdstallet mellom lærer og elev i henhold til norm for lærertetthet (15 elever per lærer på 1. til 4. årstrinn, og 20 elever per lærer for 5. til 7. årstrinn).
 • Kohortstørrelsen kan tilpasses lokale forhold og størrelsen på klassen:
  For praktisk gjennomføring er det mulig å øke kohortstørrelsen med noen få ekstra barn.
 • Skolene må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder, aktivitetsnivå, behov for voksenoppfølging og muligheten til å holde avstand mellom elever.
 • I utgangspunktet bør en ansatt følge sin kohort.
 • Ansatte fra kohort 1 kan avhjelpe i kohort 2, og motsatt.
 • Kohortene bør i minst mulig grad bytte klasserom.
 • To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Kohortene kan bytte sammensetning ukentlig etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme rom (inntil 15 minutter). Kohortene kan imidlertid oppholde seg i samme rom over lengre tid, forutsatt et det er minimum to meters avstand mellom dem hele tiden.
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområder deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.
 • Kohortene bør opprettholdes også på SFO. Avhengig av antall elever kan man finne andre løsninger lokalt som fortsatt ivaretar begrenset antall kontakter totalt.

Gjenglemt tøy på Fernanda Nissen skole

Vi vet at foresatte på spesielt de yngste trinnene ikke får kommet inn i skolebygget for å lete etter klær. Vi håper at smitten går drastisk ned, slik at vi kan finne en god løsning for å gå igjennom tøy før sommerferien. Vi gjør så godt vi kan med å adressere merket tøy til korrekt elev og garderobeplass. Vi kan også forsikre om at tøyet vi har inne på skolen, kastes ikke. Samtid vil vi oppfordre foresatte til å merke tøyet, da det gjør det enklere å finne eieren.