Velkommen til innskriving for skolestartere høsten 2018

Glade skoleelever, illustrasjon

Vi har delt dere inn i grupper basert på etternavn, vennligst se tidspunkt nedenfor.

Møt opp ved inngang A.

16.30: Etternavn som starter med A-D
17.00: Etternavn som starter med E-J
17.30: Etternavn som starter med K-Q
18.00: Etternavn som starter med R-Å

Fyll ut og ta med innskrivningsskjema på innskrivingsdagen (dere vil alle få tilsendt skjema i posten i løpet av uke 49).

Dersom dere ikke har anledning til å møte opp, må dere selv levere utfylte papirer til skolen innen 17. januar.

Barnet må skrives inn ved bostedsskolen selv om:

  • det søkes om utsatt skolestart
  • det søkes om opptak i spesialskole eller spesialgruppe ved en annen skole
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2017
  • det skal søkes om skolebytte til en annen skole enn innskrivningsskolen

 

Informasjon fra Utdanningsetaten vedrørende skoleplassering:

  • Utdanningsetaten må ta forbehold om at elever kan få sitt skoletilbud ved en annen skole enn den de skrives inn ved, dersom nærskolen ikke har kapasitet til alle sine elever. Endelig beskjed om skoleplassering og svar på en eventuell søknad om skolebytte vil bli gitt i april/mai.
  • Dersom det skal søkes om bytte til en annen skole enn innskrivingsskolen, kan dette gjøres direkte på innskrivningsskjemaet, og det er da ikke nødvendig å sende en separat søknad.  Innskrivingsskolen vil sende en kopi av skjemaet til den ønskede skolen som senere vil avgjøre søknaden.  Dersom et ønsket skolebytte innebærer at elevens skolevei overstiger skyssgrensen, som er 2 km for barn på 1.årstrinn, skal den skolen som eleven flytter til, som hovedregel dekke skysskostnadene.
  • Innvilgelse av skolebyttesøknad for ett barn innebærer ingen garanti for at eventuelle søsken vil få samme mulighet.  Det vil være elevgrunnlaget, gruppeoppsettet og kapasiteten det enkelte skoleår, som avgjør hvorvidt rektor kan innvilge søknader om skolebytte.
  • Dersom eleven tas inn ved en privatskole, eller foresatte på annen måte vet at eleven ikke kommer til å begynne ved den skolen eleven blir skrevet inn ved, bør innskrivningsskolen få beskjed om dette så snart som mulig.  Dette ikke minst av hensyn til eventuelle andre elever som ikke har fått plass ved skolen.

 

Mer informasjon vedrørende skoleplassering, utsatt eller fremskutt skolestart, samt skolebytte, finner dere på Oslo kommunes nettsider

Vi gleder oss til å møte dere!

Med hilsen
Elisabeth Rudi Lund, rektor