Hovedseksjon

Samarbeid og aktiv læring

Maleri: Vi lærer sammen

Et elevsyn som fremmer læring: Growth Mindset

Et positivt elevsyn og troen på at alle kan lære alt, er utgangspunktet for alle våre ansatte. Vårt verdisyn er basert på hva forskning sier om hva som skjer i hjernen når vi lærer. Vi vet at innsats er nøkkelen til fremgang. Sammen lærer vi oss å lære, og bygger selvfølelse og mestring hos hverandre.

Samarbeid

Evnen til samarbeid en sentral forutsetning for å lære, og samarbeid er derfor grunnverdien i vår organisasjon. Både i personalet, blant elever og med foresatte, er vi sammen om og for elevenes beste. Vårt samarbeid er synlig i måten vi strukturerer vår kollektive læring blant ansatte, måten vi driver undervisning på, og i vår kommunikasjon med foresatte.

Helhetlig skolehverdag

For å lykkes med elevenes opplæring, må undervisningen være sammenhengende, planlagt og tillært i fellesskap. Dette forsterker de samme faglige ideene og gjør at elevene lærer mer. Vi deler inn fagene i fagområder og jobber temabasert for å synliggjøre essensen og sammenhengen mellom fagområdene.

Aktiv læring

Aktiv læring skjer når elevene er deltagende i egne og andres læringsprosesser. Gjennom åpne spørsmål og rike oppgaver legges grunnlaget for god tilpassing. Varierte arbeidsformer gjør at vi utfordrer og stimulerer elevenes utforskertrang og nysgjerrighet.