Driftsstyret

Driftsstyreleder er Espen Eggen (foreldrerepresentant) og Elisabeth Rudi Lund (rektor) er saksbehandlingsansvarlig.

Driftsstyre på Fernanda Nissen skole 2018-2019 er føreløpig (oppdateres etter første møte):

Politiske representanter:

 • Jørgen Foss, AP
 • Guro Svenkerud Fresvik, V
 • Jostein Fjeld Eriksen, MDG
 • Varamedlemmer:
 • Torbjørn Furlund, H
 • Ine Mittet, SV
 • Mette Gunari, AP

 

Foreldrerepresentanter:

 • Espen Eggen
 • Gunvor M Dyrdal
 • Ansatte representanter:
 • Camilla Henriksen
 • Cristine Andersen


Hva er driftsstyre?

Bystyret vedtok enstemmig å opprette driftsstyrer ved alle Oslo skolene med virkning fra og med 1.1.1999. Fra og med 01.08.2002 er det innført en ordning der antall eksterne medlemmer (dvs. kommunale representanter) utvides fra 1 til 3. Styret består etter dette av syv medlemmer og seks varamedlemmer. Alle er oppnevnt av bystyret.

Foreldrerepresentantene innstilles fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), skolens representanter innstilles fra de ansatte ved skolen og de politiske (kommunale) representantene innstilles av Bydelsutvalget. Elevrådet gis anledning til å møte med to representanter med tale- og forslagsrett.

Rektor ivaretar sekretariatsfunksjonen for styret. Styret fatter vedtak i saker knyttet til skolens budsjett og skolens planarbeid innenfor gjeldende lovverk og politiske vedtak. Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker.

Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret.

Reglement for driftsstyrene i Oslo