Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyreleder er Rune Arctander (foreldrerepresentant) og rektor er saksbehandlingsansvarlig.

Driftsstyre på Fernanda Nissen skole

Politiske representanter

 • Ragnhild Gjelsvik (MDG)
 • Mihajlo Samardzic (H)
 • Eivind Stø (SV) 

Foreldrerepresentanter

 • Rune Arctander, leder
 • Emili Andersson-Bakken

Ansatterepresentanter

 • Kine Marie Bjerke
 • Johannes Morottaja

Vararepresentanter: 

 • Matha Grønning (politiker V)
 • Ikke mottatt fra Bydelsutvalget (politiker SV)
 • Linda Eikelenboom(politiker V)
 • Anne Vendelbjerg Møller-Larsen (foresatt)
 • Bente Røsvik (foresatt)
 • Mohammad Uzman Rana (foresatt)
 • Gry Loven (ansatt skole)
 • Christina Veronica Mauer(ansatt skole)

Hva er driftsstyre?

Bystyret vedtok enstemmig å opprette driftsstyrer ved alle Osloskolene med virkning fra og med 1.1.1999. Fra og med 01.08.2002 er det innført en ordning der antall eksterne medlemmer (dvs. kommunale representanter) utvides fra 1 til 3. Styret består etter dette av syv medlemmer og seks varamedlemmer. Alle er oppnevnt av bystyret.

Foreldrerepresentantene innstilles fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), skolens representanter innstilles fra de ansatte ved skolen og de politiske (kommunale) representantene innstilles av Bydelsutvalget. Elevrådet gis anledning til å møte med to representanter med tale- og forslagsrett.

Rektor ivaretar sekretariatsfunksjonen for styret. Styret fatter vedtak i saker knyttet til skolens budsjett og skolens planarbeid innenfor gjeldende lovverk og politiske vedtak. Styret er høringsinstans i høringssaker fra høyere skolemyndighet. Styret behandler ikke personalsaker.

Rektor er saksbehandlingsansvarlig for saker som skal behandles i styret.

Reglement for driftsstyrene i Oslo