Hovedseksjon

Foreldreutvalget (FAU)

Representantene i FAU har faste møtepunkter. Etter FAUs ønske orienterer skolens ledelse om aktuelle saker og den kontinuerlige innsatsen som gjøres for at barna skal være trygge, trives og utvikles.

Saksliste sendes ut senest en uke før FAU møte. Foreldre/foresatte kan melde saker til sin FAU representant eller direkte til FAU leder. Alle foreldre/foresatte kan møte på FAU møter og fremme saker.

Vedtekter for foreldrerådets arbeidsutvalg ved Fernanda Nissen skole

§ 1- Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Alle foreldre/foresatte som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. FAU består av valgte medlemmer og er et utøvende organ for alle foreldrene/foresatte og beslutninger som er fattet i FAU som har elever ved Fernanda Nissen skole.

§ 2 - Formål

FAU skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom hjem og skole.  FAU skal sikre reell medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.

§ 3 - Valg og organisering

På Fernanda Nissen skole har vi valgt å la FAU bestå av foreldrekontakter (som skal ha en vara) fra hver klasse, eller evt. andre foresatte fra klassen. FAU styret velges ut av disse foreldrekontaktene.

Det er FAU representantens ansvar at nye foreldrekontakter velges for neste skoleår.

FAU skal velge to representanter til Driftsstyret. Medlemmer av Driftsstyret møter i FAU etter behov.

FAU skal velge 1-2 representanter til Skolemiljøutvalget. Medlemmer av Skolemiljøutvalget orienterer FAU om saker og omvendt.

§ 4 – Komiteer/Arbeidsgrupper

FAU kan nedsette arbeidsgrupper med en gruppeleder som arbeider med nærmere definerte oppgaver.

§ 5 – Møter/ innkalling/ beslutninger/referater

FAU har møte en gang i måneden eller når minst tre medlemmer krever det. Møtedatoene settes for hele året ved første møte på høsten.

Saksliste sendes ut senest en uke før FAU møte. Foreldre/foresatte kan melde saker til sin FAU representant eller direkte til FAU leder. Alle foreldre/foresatte kan møte på FAU møter og fremme saker.

Saker som krever votering, avgjøres med alminnelig flertall av de fremmøtte. Lederens stemme avgjør ved stemmelikhet.

Referater sendes på e-post til hver klasse. FAU representanter bør jevnlig informere foreldre/foresatte i sin klasse om FAUs arbeid.

FAU leder/styret har ansvar for å følge opp FAU saker med rektor. FAU inviterer rektor/representant fra ledelsen til FAU møter.

FAU skoleåret 2022/2023

Leder: Frid Fjose Berg
Nestleder: Linda Michelle Bailey
Sekretær: Jim Thorsen
Kasserer: Linn Kleven

Mail til Fernanda Nissens skoles FAU

 

Møtedatoer for 2023-2024

Tirsdag 19.09.23
Tirsdag 17.10.23
Tirsdag 21.11.23
Tirsdag 12.12.23
Tirsdag 16.01.24
Tirsdag 13.02.24
Tirsdag 12.03.24
Tirsdag 16.04.24
Tirsdag 07.05.24
Tirsdag 18.06.24 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU