Hovedseksjon

Strategisk plan

Vår visjon "Vi lærer sammen" innebærer for oss på Fernanda Nissen en ambisjon om at all undervisning skal preges av elevaktiv læring med utforskende undervisningsmetoder. Det er et viktig prinsipp for oss på Fernanda Nissen at faglig og sosial læring skjer parallelt.

Elevene skal utvikle evne til å reflektere og tenke kritisk, slik at de blir i stand til å ta gode selvstendige valg. Vi ønsker å gi elevene best mulig forutsetninger for å bli bevisste samfunnsdeltakere.

Vi ønsker å bidra til at elevene får utnyttet sitt læringspotensiale, derfor legger vi vekt på undervisningsformer som sikrer et godt faglig læringsutbytte og sosial kompetanse. Dette er i tråd med de overordnede føringer fra byrådet for Osloskolen.

Trygge og gode relasjoner mellom voksne og barn er viktig for å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø. Her skal elevene oppleve mestring og motivasjon gjennom variert, aktiv og utforskende læring, faglig og sosialt på ulike arenaer. Aktivitetsskolen skal bidra til å styrke barnas mestring, trivsel og motivasjon gjennom ulike aktiviteter og lek.

Vår prioritering og satsing er; tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, og regning, trygt læringsmiljø og å bygge laget rundt eleven. Dette vil vi oppnå gjennom både intern og ekstern kompetanseheving i personalet gjennom det profesjonelle læringsfelleskapet.